สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ law43-58

 

ดร.สุนทรี  บูชิตชน อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative  Research ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาจัดโดย สมาคมส่งเสริมการวิจัย ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Link : rpa.or.th/index.php/pages

File : เอกสารสรุปการอบรม โดย ดร.สุนทรี  บูชิต

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4

 

อาจารย์อุษณีย์ ตันสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์“การอบรมเรื่อง การเขียนบทความทางบริการวิชาการ”

วันที่ 10 มกราคม 2560

ณ สำนักบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19415700_1456722237721270_680583856_n

***เอกสารสรุปการอบรม โดย อาจารย์อุษณีย์  ตันสูงเนิน***

%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3

 

ศึกษาดูงานประกอบรายวิชา ภาษาลาวสำหรับนักกฎหมาย  นักศึกษาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของ สปป.ลาว เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ฯลฯ

เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจวัฒนธรรม ภาษาและกฎหมายลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2559 นำโดยอาจารย์ดารณี แสงนิล และอาจารย์เล่งสัก บุนทะลาด (อาจารย์พิเศษ) โดยนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 คน

1 19 30 31 32

นักศึกษาสาขานิติศาสตร์เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำจังหวัดหนองคาย  เพื่อใช้ประกอบในรายวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นวิธีการหรือกระบวนการบริหารงานยุติธรรมในด้านการลงโทษ ประเภทเรือนจำ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โดยมีอาจารย์ดารณี แสงนิล และนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 30 คน

11 12 13 14 15 16

อาจารย์ดามร  คำไตรย์ อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เข้าร่วมการอบรม“การวิจัยกฎหมายทางสังคมศาสตร์: คนข้ามรัฐ ครอบครัวข้ามยุค ทรัพยากรข้ามแดน”

***สรุปเอกสารประการอบรม โดย อาจารย์ดามร  คำไตรย์ การอบรมหลักสูตรการวิจัยกฎหมายทางสังคมศาสตร์

 

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการประเมินผลติดตาม มคอ.3-6

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มภารกิจการพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการประเมินผลติดตาม มคอ. 3-6 ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 4 อาคารสารสนเทศ (ห้องสมุด) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้บริหารหลักสูตร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจวิธีการและขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม มคอ. 3-6 ผ่านช่องทาง http://tqf.kku.ac.th และ http://tqf.kku.ac.th/new และทำให้ข้อมูล มคอ. 3-6 ของสาขาวิชาต่างๆ อยู่ในระบบฐานข้อมูลกลางของทางมหาวิทยาลัย อันเป็นการสะดวกต่อการเชื่อมต่อข้อมูลหลักสูตรไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไปในอนาคต และการเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลซึ่งจะมีการดำเนินการใช้จริงในอนาคต โดยการอบรมในครั้งนี้ อาจารย์อภิรดี  มิ่งวงศ์ และอาจารย์ดามร  คำไตรย์ อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้เข้าร่วมการอบรมด้วย รายละเอียดสรุปการอบรมปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้ เอกสารสรุป-มคอ