สาขาวิชา

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร

          1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
          2. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
          3. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่