คณาจารย์

ผศ.ดร.บดี  ปุษยายนันท์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์

ผศ.มานิต  ผิวขาว

ตำแหน่ง อาจารย์ประสาขาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ธนิน  เอื้อศิลป์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร.ศักรินทร์  นนทพจน์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร.ธเนศ  วัฒนกูล

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์

ดร.มัลลิกา  สมพลกรัง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์

นายปรัชญา  หมื่นอภัย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์

ดร.สุนทรี  บูชิตชน

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

ผศ.สมศักดิ์  ทองเอี่ยม

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

นายคมกรช  ฟองย้อย

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

นางสาวอัจฉราพร  สีหะวัฒนะ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

นายสุชาติ  สีสังข์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

นายดามร   คำไตรย์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

นางสาวอภิรดี  มิ่งวงศ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

นางสาวอุษณีย์  ตันสูงเนิน

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

นายศรัญพงษ์  พรหมพันธุ์ใจ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  เพ็ชรวิศิษฐ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.อนุชา  นิลประพันธ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์