ผู้บริหาร

รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

cropped-25875_1340313758384_1007338_n.jpgผศ.ดร.บดี  ปุษยายนันท์

ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ