คณะกรรมการประจำคณะ

รศ.ดร.อภิรัตน์  เพ็ชรศิริ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  เพ็ชรวิศิษฐ์

ตำแหน่ง กรรมการ

15281085_1239980039395492_1684161764_nนางสาวพิมพ์พร  แก้วทับทิม

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ