เศรษฐศาสตร์ วนค.เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล และดร.มัลลิกา สมพลกรัง ได้นำนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 15 คน (5 ทีม) เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มกาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตด้วย และยังได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย กับสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย THAILAND 4.0 กับสงครามการค้า (TRADE WAR) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และรองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

ภาพ /ข่าว : ผศ. ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1292