คณะสังคมศาสตร์บูรณาการจัดกิจกรรมน้อมลำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ “วันไหว้ครู” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม NK1407

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม NK1407 คณะสังคมศาสตร์บูรณาการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

โดย ท่านคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า “ในนามของคณาจารย์ทุกคน ผมรู้สึกภูมิใจและทราบซึ้งใจอย่างมากที่นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการได้มีการจัดประดับตกแต่งพาน เพื่อนำมาไหว้คณาจารย์ โดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ พิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ  และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการ ศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป

ในกิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ชั้นปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 500 คน

ภาพ/ข่าว ธีรชัย สุขส่ง
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1268