คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ บรรยายโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาลาว)

ในระหว่างวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมภาษาเวียดนาม อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ อ.เมือง จ.หนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ  หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาลาว) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านภูมิภาคศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ในการบรรยายครั้งนี้ เป็นการบรรยายถึงภาษาและวัฒนธรรมลาวเพื่อใช้ในการสื่อสาร เบื้องต้น โดยมีนักศึกษาและอาจารย์จารย์เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50คน ซึ่งจากการบรรยายพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาลาวได้ถูกต้องมากกว่า 85%
ภาพ \ ข่าว  :  ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1264