คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้และสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้และสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีทีี่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีความรู้และมีทักษะ ในการ ช้และสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ สำหรับใช้ทำวิจัย ในรายวิชาสัมมนา รวมทั้งให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานวิจัย เมื่อสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน และขอขอบคุณวิทยากรอบรม คือ คุณกนกวรรณ ชินอ่อน บรรณารักษ์ห้องสมุด ช่อ วายุภักตร์ วิทยาเขตหนองคาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก และยังเป็นการส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ อีกทั้งยังเป็นสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วย
ภาพ / ข่าว : ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์
ที่มา: https://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1258