รอบรั้ววิทยาเขต

รู้จักเรา ชาว มข.

นี่คือวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยของเรา 

สาขาวิชานิติศาสตร์
ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่ ข้อความที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม