Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

Information

[EN] อ.กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 3 รางวัล

ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์  อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้นำผู้ช่วยวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นำบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology: IAMBEST 2019)  ณ โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ภาคโปสเตอร์  ภายใต้เครือข่าย 7 สถาบันการศึกษา ซึ่งสถาบันเทคโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้ส่งงานเข้าร่วมประมาณ 320 ผลงาน ในการนี้ได้รับรางวัลจากงานดังกล่าวจำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 1.ระดับยอดเยี่ยม บทความเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้มาเยือนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจต่อความพึงพอใจ ณ ตลาดท่าเสด็จ เทศบาลเมืองหนองคาย […]

[EN] นศ.คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐา วิจิตรปัญญา สาขา นิติศาสตร์ และ นางสาวหทัยภัทร หล้าพิมพ์สิงห์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561 สหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ระบบการทำงานของบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยโดยใช้สหกิจศึกษานั้น คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาและสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ในส่วนของสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดสหกิจศึกษานั้น จะต้องเป็นสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่นักศึกษากำลังศึกษา มีนโยบายสนับสนุนสหกิจศึกษาที่ชัดเจน และกำหนดผู้นิเทศ เพื่อให้คำแนะนำหรือถ่ายทอดงานแก่นักศึกษา จากการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีศักยภาพในระดับยอดเยี่ยม มีการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบนักศึกษาที่ไปฝึกงานภาคฤดูร้อนกับนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีศักยภาพดีกว่านักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน และนักศึกษาสหกิจศึกษามีอัตราการได้งานทำสูงกว่า จากผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษาดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สหกิจศึกษา จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

[EN] อ.คณะสังคมศาสตร์ฯ ร่วมการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา อบต.หนองกอมเกาะ

มื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 62 อาจารย์คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับเชิญเข้าร่วมการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร บดี ปุษยายนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ดร ธีระวุฒิ ธีตรานนท์ และ อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ ในการนี้ การจัดทำแผนดังกล่าวเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะในด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมในการบริการ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่ที่รับผิดชอบ ข่าว – ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร บดี ปุษยายนันท์

[EN] ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน อ.สาขานิติศาสตร์ ตัวแทนคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สหรัฐอเมริกา

ะหว่าง วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ลงนามความร่วมมือกับ University of Georgia (UGA) ในหัวข้อเรื่อง “Academic Honesty” โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่ จะนำองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เรื่องดังกล่าวมาดำเนินการเพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้ ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยว กับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  โดยที่ University of Georgia (UGA) มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องดังกล่าวขึ้นในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ การในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวินรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานงานการจัดโปรแกรม ตลอดจน คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประชุม ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน ตัวแทน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้