Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

[EN] ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน อ.สาขานิติศาสตร์ ตัวแทนคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สหรัฐอเมริกา

ะหว่าง วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ลงนามความร่วมมือกับ University of Georgia (UGA) ในหัวข้อเรื่อง “Academic Honesty” โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่ จะนำองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เรื่องดังกล่าวมาดำเนินการเพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้ ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยว กับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  โดยที่ University of Georgia (UGA) มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องดังกล่าวขึ้นในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ การในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวินรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานงานการจัดโปรแกรม ตลอดจน คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประชุม ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน ตัวแทน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้