Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

[EN] นศ.คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐา วิจิตรปัญญา สาขา นิติศาสตร์ และ นางสาวหทัยภัทร หล้าพิมพ์สิงห์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2561

สหกิจศึกษาเป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ระบบการทำงานของบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยโดยใช้สหกิจศึกษานั้น คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาและสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน

ในส่วนของสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดสหกิจศึกษานั้น จะต้องเป็นสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่นักศึกษากำลังศึกษา มีนโยบายสนับสนุนสหกิจศึกษาที่ชัดเจน และกำหนดผู้นิเทศ เพื่อให้คำแนะนำหรือถ่ายทอดงานแก่นักศึกษา

จากการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีศักยภาพในระดับยอดเยี่ยม มีการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบนักศึกษาที่ไปฝึกงานภาคฤดูร้อนกับนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา พบว่า นักศึกษาสหกิจศึกษามีศักยภาพดีกว่านักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน

และนักศึกษาสหกิจศึกษามีอัตราการได้งานทำสูงกว่า จากผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษาดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สหกิจศึกษา จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต