Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

อาจารย์

นางสาวอุษณีย์ ตันสูงเนิน

-- none --

การศึกษา

 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (LL.D.) (PhD Candidate)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B.) สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 63 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ รุ่นที่ 34

ผลงานวิจัย

 • ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายค้ำประกันที่มีผลกระทบต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก
 • การวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายอันส่งผลถึงความรู้สึกด้านความยุติธรรม ของชาวบ้าน หมู่บ้านศรีเจริญ จ.หนองคาย
 • การวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของประเทศไทย.

บริการวิชาการแก่สังคม

 • หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ “โครงการกฎหมายสู่ชุมชน” ปี พ.ศ.2555-2559
 • วิทยากร เรื่อง “สิทธิมนุษยชน” สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย • หัวหน้าโครงการ “การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยครั้งที่ 3” โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยากร “โครงการกฎหมายสิ่งแวดล้อมกับชุมชน” มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยากร “โครงการอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อพิชิตเนติบัณฑิตไทย” มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะกรรมการโครงการนำร่องเพื่อจัดตั้งคลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน