อาจารย์

ผศ. ดร. ธเนศ วัฒนกูล

Assistant Professor Dr.Thanet Wattanakul

Education

 • Bachelor of Business Administration (Finance) Faculty of Management Sciences, Khon Kaen University (1993-1996)
 • Master of Arts (International Economics and Finance), Faculty of Economics, Chulalongkorn University (1998-1999)
 • Ph.D. (Applied Economics) Victoria University Melbourne, Australia (2005-2010)

Current Working Position

 • Consultant of Indo-China Economy and Trade Research Division
 • Chairman of the master degree in managerial and strategy economics

Scholarships

 • The Office of Higher Education Commission, Ministry of Education for master and Ph.D. degrees

Working Experience

 • Head of Humanities and Applied Social Sciences Department Lecturer of Economics  Deputy Dean Faculty of Integrated Social Sciences Khon Kaen University, Nong Khai Campus (2012-present)

Conferences

 • Korean and the World Economy Conference VII, Seoul, June 2008 by the  Korean Association of Economic Studies
 • EcoMod Conference, Berlin, Germany, July 2008
 • The Future of Economic Integration in Asia Conference by Faculty of Thammasart University and Japan Bank for International Corporation (JBIC), Bangkok, November 2008
 • The 17th Annual International Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting and Management by the University of the Thai Chamber of Commerce, Rutgers University (USA) and Foundation of Pacific Basin Financial Research and Development (Taiwan), 1-2 July 2009, Bangkok
 • Korea and the World Economy Conference VIII by the Korean Association of Economic Studies, 9-10 July 2009, Hong Kong Baptist University
 • Korea and the World Economy Conference IX by the Korean Association of Economic Studies, 24-26 July 2009, University of Incheon, Korea
 • 11TH ASIA PACIFIC ECONOMIC ASSOSIATION CONFERENCE (APEA) 2015, School of Social Sciences Study, National University of Taiwan (NTU), 9-10 July 2015.
 • Wattanakul, T ‘Impact of Response of Asian Economic Crisis and Global Imbalances of Emerging Market Economies’, World Banking and Finance Symposium 2014, National University of Singapore (NUS), 13 December 2014.
 • Wattanakul, T ‘Analysis of Level and Impact of Intra-Industry Trade on ASEAN’S Economy’,   11TH ASIA PACIFIC ECONOMIC ASSOSIATION CONFERENCE (APEA) 2015, School of Social Sciences Study, National University of Taiwan (NTU), 9-10 July 2015.
 • Wattanakul, T ‘Economic Factors Influence Foreign direct Investment from Thailand to Laos PDR’, Korea and the World Economy XV: New Economic Paradigm and Sustainable Development, August 5-6 2016, Korea Federation of Banks, Seoul, Korera.
 • Wattanakul, T ‘Analysis the Impact of Information Technology Development on Economic Growth of Thailand’, International Atlantic Economic Conference 2017, Berlin, Germany, 22-25 March 2017
 • Wattanakul, T ‘Influence of Foreign Direct Investment and Export on Economic Growth of Laos’, 7th  INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC, BUSINESS AND MANAGEMENT, 28-29 SEPTEMBER 2017 Millennium Hotel Sirih Jakarta, JAKARTA, INDONEIA.
 • Nonthapot, S, and Wattanakul, T ‘Factors Influencing the Imports of Luxury Goods in Thailand: A Panel Data Approach’ 10 th International Conference on Business, Economics and Social Sciences (ICBESS 2018), 24-25 April 2018, The Jayakarta Lombok Resort, Lombok, Indonesia.
 • Wattanakul, T, Nonthapot, S and Leepibun, K  ‘Impact of the Information Technology Development on Economic Growth of selected Asia Countries’, 11 th International Conference on Business, Economics and Social Sciences (ICBESS 2018), 19-21 June 2018, Ancasa Hotel and Spa, Kuala Lumpur, Malaysia.

Published Paper

 • Wattanakul, T 2009, ‘Impact of Openness, Economic Policy Reform and  Regional Shocks on Trade and Growth of Thailand: An Econometric Study’, Chinese Business Review, Vol. 8, No. 1, pp. 17-30

 • Wattanakul, T 2010, ‘The Global Financial Crisis and Economic Integration: Implications for ASEAN Economic Community, Journal of Business and Economics, Vol. 1, No. 1, pp.29-41

 • Wattanakul, T 2011, ‘Trade in Services Liberalization of ASEAN Economic Community: Progress, Challenges and Implications, Journal of Business and Economics, Vol. 2, No. 2, pp.130-138

 • Nonthapot, S and Wattanakul, T 2013, ‘Analysis of Passenger Transportation Demand: Case Study of the Customs House, the Thai-Laos Friendship Bridge, Nong Khai Province’, Journal of Business and Economics, Vol. 4, No. 6, pp. 542-547

 • Nonthapot, S and Wattanakul, T 2013, ‘Demand of Regional Tourists Visiting Lao People’s Democratic Republic: A Dynamic Panel Data Approach’, Journal of Environmental Management and Tourism, Volume IV, Issue 1(7), Summer 2013, pp. 21-28.

 • Wattanakul, Thanet and Nonthapot, Sakkarin (2014). Analysis of Market Structure and Passenger Transportation Performance: Case Study of Nong Khai Custom House, Thai-Laos Friendship Bridge, Nong Khai Province, 3 (1), {article Unique Number} doi: 10.4172/2162-6359.3.1000164

 • Wattanakul, T 2015, ‘Impact of Response of Asian Economic Crisis and Global Imbalances of Emerging Market Economies’, KKU International Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 5, No.2, May-August 2015, pp. 36-54

 • Wattanakul, T 2015 ‘The Impact of Exports and Industrial Expansion on the Economic Growth of ASEAN Countries’, Journal of Advanced Research and Law and Economics, Volume VI, Issue. 4(14), Winter 2015, pp. 753-784, ISSN: 2068-696X, Journal DOI: http://dx.doi.org/10.14505/jarle.

 • Nonthapot, Sakkarin, Thanet Wattanakul (2016). Impact of Train Safety on the Willingness to Pay for the Fare on a Double Track Railway Route, Nakhon Ratchasima – Nong Khai, Thailand. International Journal of Economic Research, 13 (3), pp. 1177-1187.

 • Wattanakul, T and Watchalaanun, T (2017) ‘The Relationship between Foreign Direct Investment from Thailand and Export on the Economic Growth of Laos’, Australasian Accounting Business and Finance Journal, Vol.11, Issue. 3, pp. 55-66. (SCOPUS)

 • Wattanakul, T (2017) ‘Influence of Foreign Direct Investment from Thailand and Export on Economic Growth of Laos’, International Journal of Applied Business and Economic Research, Volume 15, Number 20, pp. 321-330.

 • Sakkarin, N and Wattanakul, T (2018) ‘Factors Influencing the Imports of Luxury Goods in Thailand: A Panel Data Approach’ International Journal of Economic Research, Volume.15, Number 1, pp. 177-183.

 • Wattanakul, T, Nonthapot, S and Leepibun, K  ‘Impact of the Information Technology Development on Economic Growth of selected Asia Countries’, Global and Stochastic Analysis (GSA), Volume.5, Number 7, pp. 57-63.

Research (in Thai)

 • ธเนศ วัฒนกูล และศักรินทร์ นนทพจน์ (2554) ‘การวิเคราะห์โครงสร้างการตลาดและแบบจำลองการขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว กรณีศึกษาด่านสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว จังหวัดหนองคาย’, วารสารวิจัย มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3, มีนาคม 2554, หน้า 292-305.
 • ธเนศ วัฒนกูล (2554) ‘ผลกระทบของภาษีต่อการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว กรณีศึกษาด่านศุลกากร จังหวัดบึงกาฬ’, วารสารวิทยาเขตหนองคาย มข. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2554, หน้า 94-106.
 • ธเนศ วัฒนกูล และพบกานต์ อาวัชนาการ (2555) ‘การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยไปประเทศออสเตรเลีย’, วารสารวิทยาเขตหนองคาย มข. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555, หน้า 150-166.
 • ธเนศ วัฒนกูล (2558) การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ กรณีศึกษา จังหวัดอุดรธานี, สยามวิชาการ (SIAM ACADEMIC REVIEW), ปีที่ 16, เล่มที่ 1, ฉบับที่ 26, กรกฎาคม 2558 – ตุลาคม 2558, หน้า 49-60.
 • วัชระ พัฒนวนิชชากร และคณะ (2559). การวิเคราะห์ความเป็นสาเหตุและผล ระหว่างการส่งออกยางพาราและมันสำปะหลังจากประเทศไทยไปประเทศจีน กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเกษตรของประเทศไทย, การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4, 1 เมษยน 2559.

Research Interests

 • International Economics, Trade, Economic Integration, Trade Liberalization and FTA, Regional Economic Integration, Trade and Economic Development, Globalization, ASEAN and GMS Economy

Subject Teachings

 • International Economics
 • International Trade Theory and Policy
 • International Monetary Economics
 • Economic Integration
 • International Trade Negotiation
 • International Investment
 • Economics of Foreign Direct Investment
 • International Financial Management

Research Interests

 • Head and committee of the Indo-China Economy Research Group, Khon Kaen University, Nong Khai Campus
 • Granted Research Funding Support by the Research and Technology Transfer Division, Khon Kaen University for 2 projects (3 years each)
 • Granted Research Funding Support from the National Research Funding Committee Organization (2017)

Future Plan

 • Do in depth research on regional economic integration, Free Trade Agreement (FTA) and Trade and Investment Liberalisation in the context of AEC
 • Publish additional papers in highly academic standard domestic and international journals
 • Develop the Indo-China Economy Research Group to be the Indo-China Economy Research Centre to produce high standard Indo-China economy research and create the research network collaboration between KKU and other reputation institutions aboard
 • Be the reviewer of the high qualified journals in social sciences and economics.
 • Get Published Qualified Papers and Articles in the High International Ranking Journals
 • Get the Scholarship to Undertake the Post Doctorate Research in Australia, the US, UK or Canada
 • Achieve the academic position of associate professor