Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

อาจารย์

อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ

-- none --

การศึกษา

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ประเทศไทย
 • นิติศาสตร์บัณฑิต ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ประเทศไทย
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รปศ.) ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ประเทศไทย

ผลงานวิจัย

 • ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายค้ำประกันที่มีผลกระทบต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก
 • การวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายอันส่งผลถึงความรู้สึกด้านความยุติธรรม ของชาวบ้าน หมู่บ้านศรีเจริญ จ.หนองคาย
 • การวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของประเทศไทย.

ประวัติการทางานสายวิชาการ

 • ปัจจุบันดารงตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
 • อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๘
 • อาจารย์ประจา โปรแกรมนิติศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์หัวหิน มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๒
 • ตาแหน่งอื่นๆ
  • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
  • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
  • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานบริการวิชาการรับใช้สังคม

 • จัดทาเพจโครงการเพื่อพัฒนาการเขียน เรียนรู้ ดูกฎหมาย สู่ปลายปากกาของนักนิติศาสตร์ (ทุกชั นปี) เพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Facebook) โดยการนาเสนอเนื อหาของแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกในเพจโครงการมีความสนใจอยากทราบประเด็นข้อกฎหมายที่สงสัยแต่ไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอนขณะอยู่ในห้องเรียน หรือ ที่สนใจอยากทราบการฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ (จานวนบทความ แบบฝึกหัด หรือแนวคาถาม ตอบ ข้อสอบกฎหมาย โดยเฉลี่ย ๒-๓ เรื่องต่อวัน หรือเฉลี่ย ๑๒ เรื่องต่อสัปดาห์) รวมจานวนสมาชิกทั งสิ น ๑,๓๐๕ คน ระยะเวลาตั งแต่ปี ๒๕๕๖ ถึง ปัจจุบัน
 • เป็นผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่น ๕ ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ศธ.๐๕๑๔.๑.๕๐/ว๓๐๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๑๗๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ารับการอบรม “หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์” รุ่น ๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ้างอิงหนังสือที่ ศธ.๐๕๑๔.๓๐.๒/๑๒๑๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือเลขที่ ศธ.๐๕๑๔.๓๐.๑/๗๓๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
 • เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการค่ายสิทธิเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “Every child can be a Hero” เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั น ๒ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตาบลโคกสี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้ดาเนินการเป็นวิทยากรผู้อบรมให้กับเด็กและเยาวชน จานวน ๗๖ คน ซึ่งอยู่ในความดูแลของสภาเด็กและเยาวชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น อันเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกสถาบัน (อ้างอิงเอกสารที่ ศธ.๐๕๑๔.๓๐.๑/๑๒๔๗ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑)
 • เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับสานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น (สาขาชุมแพ) ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี ความรุนแรงในครอบครัว และสิทธิเด็กในยุคโซเชียล เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูผาม่าน ตาบลภูผาม่าน อาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ให้กับผู้เข้ารับการอบรม รวม ๕๐๐ คน ตามหนังสือที่ อส ๐๐๕๖ (ขก.ชุมแพ) ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑.
 • เป็นผู้ริเริ่มและดาเนินโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยโครงการดังกล่าวยังคงเปิดรับนักศึกษานิติศาสตร์ภาคบัณฑิต จนถึงปัจจุบัน รวม ๑๒ รุ่น ปรากฎตามหนังสือรับรองการปฎิบัติงาน ที่ศธ.๐๕๖๑.๑๓/
  ๐๒๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

ผลงานทางวิชาการ

 • “ปัญหากฎหมายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากสถานศึกษาเอกชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยผ่านคณะกรรมการ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ งานวารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาฉบับ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๑๕.๒๙/พิเศษLAJ๖๐/๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

  หมายเหตุ : ๑. บทความวิชาการเรื่อง “ปัญหากฎหมายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากสถานศึกษาเอกชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้รับหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงาน บทความวิจัย จาก โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หนังสือลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดย นายชาญวุฒิ กุสาวดี ผู้อานวยการโรงเรียนกิตติคุณ
                 ๒. บทความวิชาการเรื่อง “ปัญหากฎหมายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากสถานศึกษาเอกชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในบทความวิจัย เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองธุรกิจค้าปลีกชองชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีค้าปลีกในจังหวัดขอนแก่น.วารสารการบริหารท้องถิ่น,ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (กรกฎมคม-กันยายน ๒๕๖๐). น.๑๒ และ น.๑๘.
 • “Legal Measures to Develop Khun Ta Le Lagoon to be a Wetland”โดยผ่านคณะ กรรมการ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ งานวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) ตามหนังสือเลขที่ วทต.๑๐๐/๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผลงานแต่งหรือเรียบเรียงตามหนังสือ หรือบทความทางวิชาการ

 • แนวทางการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีมรดกเฉพาะที่เกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดินตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง. ๒๕๕๘. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘
 • มาตรการคุ้มครองแรงงานประมงทะเลกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์. ๒๕๕๙. หนังสือพิมพ์อีสานขอนแก่นนิวส์ ฉบับประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙.
 • มาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบ ศึกษากรณีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส. พฤศจิกายน ๒๕๕๙. แบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ งภากรณ์.
 • ปัญหากฎหมายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากสถานศึกษาเอกชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ งานวารสารการบริหารท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาฉบับ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๑๕.๒๙/พิเศษLAJ๖๐/๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ รับรองการนาบทความไปใช้ประโยชน์โดย โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัดประจวบคึรีขันธ์ ตามหนังสือ รับรองการใช้ประโยชน์จากผลงาน บทความวิจัย โรงเรียนกิตติคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 • เอกสารประกอบการสอน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้. ๒๕๕๘.