Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา นิลประพันธ์

Asst. Prof. Dr. Anuchar Ninprapan

การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2529
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2538
 • ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2556
 • ปริญญาเอก : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา 2547

ผลงานทางวิชาการ

การบริการวิชาการ

 • การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและสำนึกรักบ้านเกิดของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การประเมินโครงการค่ายร่วม มข.-มช.ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2553)
 • การประเมินโครงการค่ายพหุวัฒนธรรมใต้-อีสาน ปี พ.ศ.2553-2554
 • การประเมินโครงการค่ายรักชาติ กตัญญูต่อแผ่นดิน ปี พ.ศ.2550-2554
 • การประเมินโครงการจิตอาสาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
 • การประเมินโครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี พ.ศ.2553-2562
 • การประเมินโครงการหมู่บ้านต้นแบบปลอดเหล้าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • การประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประเมินโครงการเยาวชนพระราชทานระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การประเมินโครงการคัดเลือกนักศึกษารางวัลศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การประเมินผลงานบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การประเมินผลงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ปี พ.ศ.2553-2560
 • การประเมินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การประเมินโครงการเวชศาสตร์ชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) จำนวน 7 รุ่น 118 คน (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น)

การวิจัยและบทความทางวิชาการ

 • การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2554)
 • การศึกษาวิจัยเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมไทย-ลาว กรณีศึกษาหนองคาย-เวียงจันทน์ พ.ศ.2560
 • การประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดบึงกาฬ. (2561). รายงานการวิจัยของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.  กรุงเทพมหานคร.
 • เกรียงไกร ธุระพันธ์1, กฤตติกา แสนโภชน์1, อนุชา นิลประพันธ์2, ประจญ กิ่งมิ่งแฮ1. (2558). การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประเทศไทย.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 32  เลขหน้า : 13-22.  
 • วรายศ หล้าหา1, อชิระ หิรัญตระกูล1 , อนุชา นิลประพันธ์2. (2559).  ความเที่ยงตรงและความเชื่่อมัน ของเครื่องมือวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา แบบไอโซเมตริกในท่านั่งสำหรับการทดสอบในภาคสนามวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  ปีที่ : 16  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 23-32.  
 • อนุชา นิลประพันธ์ (2555).  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม .  พลวัตขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย / Dynamics of civil society movement in Northeast Thailand บรรณาธิการ โนริยูกิ ซูซูกิ, สมศักดิ์ ศรีสันติสุข = Dynamics of civil society movement in Northeast Thailand / edited by Noriyuki Suzuki, Somsak Srisontisuk. – พิมพ์ครั้งที่ 1. – [ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555] [2012] – xii, 399หน้า.
 • นภกช ด่านวิบูลย์1 , ประจญ กิ่งมิ่งแฮ1, กฤตติกา แสนโภชน์1, อนุชา นิลประพันธ์2. (2558). ยุทธศาสตร์พัฒนาการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และติดตามเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ปีที่ : 4  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 33-54.  

ตำแหน่ง/ประสบการณ์การทำงาน

 • รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หัวหน้าสาขากายภาพบำบัดในภาวะทางทรวงอก คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนาสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
 • ประธานสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะไฟไหม้น้ำร้อนลวก (University of Vienna)ปี 2540
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศญี่ปุ่น (Okinawa , Tokyo) ปี 2544-2545
 • ศึกษาดูงานด้านวิจัยและวิชาการประเทศญี่ปุ่น : Woman University,Tokyo University, University of The Ryukyu, Okinawa University
 • ศึกษาดูงานด้านการศึกษาต่างประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกาหลีใต้  ฮ่องกง  มาเก๊า  กัมพูชา  สหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร อินเดีย  อินโดนีเซีย  ออสเตรเลีย  ญี่ปุ่น และออสเตรีย
 • อบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง รุ่นที่ 24 (นบม.24)
 • อบรมหลักสูตรผู้กำกับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 33 (ผกท.พ.33)

ตำแหน่งและประสบการณ์อื่นๆ

 • ประธานเครือข่ายภาคประชาชนสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (ด้านปัจจัยเสี่ยง)
 • หัวหน้าโครงการเฝ้าระวังมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU WATCH)
 • รองประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด (4 วาระ-ปัจจุบัน)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 %
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดหนองคาย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมกีฬาเกตบอลแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2558-ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน)
 • รองประธานชมรมเครือข่ายครูอาสาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปปส. ภาค 4)
 • อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ประธานคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬาลีลาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลที่เคยได้รับ

 • ศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2 ครั้ง (ปี พ.ศ.2539 และปี พ.ศ.2556)
 • ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี พ.ศ.2557)
 • ผู้บริหารดีเด่นด้านพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2547
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2546
 • นักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2528

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)