Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร สีหวัฒนะ

Asst. Prof. Dr.

การศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต (LL.B) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)  สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D)  สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป University of Western Sydney, Australia
  • เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 57 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ รุ่นที่ 5 

ผลงานทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ

  • การประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของคนต่างด้าวในประเทศไทย: มุมมองทางกฎหมายในการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนเพื่อสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย Proceeding การประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ CAPToR National Conference on Tourism Hospitality and Business 2014 (21 มีนาคม 2557) ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิค: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557 หน้า124.

ผลงานวิจัย

  • คดีและกระบวนการดำเนินคดีผู้บริโภค ศึกษากรณีคดีผู้บริโภคในศาลจังหวัดขอนแก่นเปรียบเทียบคดีในปีพ.ศ. 2552 กับปี พ.ศ. 2553 Proceeding การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2557 หน้า 43.
  • ปัจจุบันกำลังศึกษาวิจัย โครงการวิจัย การศึกษาศักยภาพจังหวัดหนองคายในการเป็นศูนย์กลางที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุไทยและต่างชาติ