Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน อ.สาขานิติศาสตร์ ตัวแทนคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สหรัฐอเมริกา

ระหว่าง วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ลงนามความร่วมมือกับ University of Georgia (UGA) ในหัวข้อเรื่อง “Academic Honesty” โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่ จะนำองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เรื่องดังกล่าวมาดำเนินการเพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้ ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยว กับความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  โดยที่ University of Georgia (UGA) มีกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องดังกล่าวขึ้นในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ การในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานงานการจัดโปรแกรม ตลอดจน คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประชุม ซึ่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการอบรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน ตัวแทน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

Academic Honesty หรือความซื่อสัตย์ทางวิชาการ  เป็นหนึ่งใน จริยธรรมและจรรยาบรรณ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งความซื่อสัตย์ทางวิชาการนี้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่ UGA ให้ความสำคัญและมีการนำมาปรับใช้ในมหาวิทยาลัยอย่างเป็น ระบบมาเป็นระยะเวลานาน สร้างความสำเร็จ และความภาคภูมิใจ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในฐานะหนึ่งใน องค์กรผู้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดี ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ คำว่าความซื่อสัตย์ทางวิชาการ อาจมีได้หลายความหมาย แต่ในส่วนของ UGA ได้กำหนดถึงการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ทาง วิชาการไว้ ดังนี้

การไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) ซึ่งรวมถึง การไม่นำ คำกล่าว, ความคิด, ความเห็น, หลักการ, ทฤษฎี, รูปภาพ, ตาราง ฯลฯ ของผู้อื่นมาใช้โดยไม่อ้างอิงถึงแหล่งที่มา

การไม่บิดเบือนข้อมูล (Lying/Tampering) กล่าวคือ การไม่นำ  เสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งรวมถึง การไม่ตกแต่งผลการวิจัย, การไม่ ลงชื่อเข้าชั้นเรียนแทนผู้อื่น, การไม่ส่งงานชิ้นเดียวกันในสองราย วิชาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น

การไม่รับความช่วยเหลือโดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Assistance) หมายถึง การไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่รับความ ช่วยเหลือในทางวิชาการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน งนี้การช่วยเหลือนั้นรวมถึงจากหนังสือ โน้ตย่อ เครื่องคิดเลข หรือ การสนทนากับผู้อื่น ซึ่งหากในงานชิ้นใดของนักศึกษามีการรับการ ช่วยเหลือ หรือให้การช่วยเหลือโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือได้ว่าเป็น การไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการ

การไม่ขโมย (Theft) หมายรวมถึง การขโมยข้อมูล การซื้อขาย ข้อมูล อการนำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาไปจากผู้อื่นโดยไม่ได้รับ อนุญาต อาทิเช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเพื่อดูข้อมูล เป็นต้น

การไม่กระทำการอื่นๆ ที่ขัดแย้งต่อความซื่อสัตย์ทางวิชาการ อนึ่ง นักศึกษาควรตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเองด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และควรหลีกเลี่ยงการกระทำ ใดๆ ที่ขัดต่อหลักการข้างต้นที่กล่าวมานี้..

ภาพ : ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์